Chính sách về quyền riêng tư của DQ Smart:

(English below)

Có hiệu lực từ ngày: 21 tháng 5 năm 2019 

DQ Smart  vận hành http://www.dienquangsmart.vn website cho các dịch vụ về các giải pháp nhà thông minh.

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website www.dienquangsmart.vn được vận hành bởi Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tử của Quý khách. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Trang này sẽ thông báo cho quý khách, Quyền riêng tư sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách. Quyền riêng tư này cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Chính sách bảo mật của chúng tôi cho DQ Smart được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo chính sách bảo mật miễn phí.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý khách để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, quý khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ http://www.dienquangsmart.vn

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho Quý khách.

Các loại dữ liệu sẽ thu thập 

  1.   Dữ liệu cá nhân
 Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Quý khách ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  1.   Usage Data
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Usage Data"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của Quý khách (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Quý khách truy cập, thời gian và ngày Quý khách truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

  1.   Theo dõi (Tracking) & dữ liệu cookie
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của Quý khách từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của Quý khách. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Quý khách có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Quý khách không chấp nhận cookie, Quý khách không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng: Phiên Cookie. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình. Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của Quý khách và các cài đặt khác nhau. Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.  Sử dụng dữ liệu

 DQ Smart sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

Chuyển dữ liệu

Thông tin của Quý khách, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của Quý khách.

Nếu Quý khách ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam và xử lý thông tin đó tại đó.

Sự đồng ý của Quý khách với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc Quý khách gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Quý khách đối với chuyển khoản đó.

DQ Smart sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của Quý khách được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật dữ liệu của Quý khách và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

DQ Smart có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

Bảo mật dữ liệu của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

 Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Quý khách để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

Liên kết đến các trang web khác

 Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu Quý khách nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Quý khách sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web Quý khách truy cập.

 Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em"). 

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu Quý khách là cha mẹ hoặc người giám hộ và Quý khách biết rằng Con cái của Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Quý khách biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này.

Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

 Liên hệ chúng tôi

 Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Bằng email: admin@dienquangsmart.vn

 

DQ Smart Privacy Policy

Last Updated: May 21, 2019 DQ Smart  ("us", "we", or "our") operates the http://www.dienquangsmart.vn website (the "Service"). Its subsidiaries and affiliates (collectively, “Company”, “we”, “our”, or “us”) recognizes the importance of privacy and personal information. This Privacy Policy (the “Policy”) highlights how the Company manages your personal information and safeguards your privacy. This Policy applies apply to the website(s) [URL] and such other mobile applications, websites, domains and subdomains and the related services, however accessed and/or used, whether via personal computers, mobile devices, security products made by us (“Products”) or third parties or otherwise, as well as mobile applications, interactive features and downloads that the Company owns, operates, and makes available through its websites and mobile applications (collectively, the “Sites”).  This Privacy Policy only covers the Sites and does not cover any information otherwise collected by us (such as, without limitation) in the “real world” (offline) or at any other web site whether or not owned by us. You may be asked to provide your personal information anytime you are in contact with Company.

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data. Our Privacy Policy for DQ Smart  is created with the help of the Free Privacy Policy Generator.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from http://www.dienquangsmart.vn

  Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use: Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service. Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings. Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes. Use of Data DQ Smart  uses the collected data for various purposes:

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Viet Nam and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Viet Nam and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

DQ Home will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

DQ Smart may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security. Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

By email: admin@dienquangsmart.vn